અંધાર પડકારતી જ્યોત બનજો

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

તમે તમે જ બનજો, ના કૉક બનજો
યુનિક બનજો, ભલે ના ટોપ બનજો

આજે , કાલે ને રોજેરોજ બનજો
સત્ય, પ્રેમ, કરુણાની ખોજ બનજો

સાંધી ના શકો તો દેજો ખાલી હામ
ભાંગ્યા હોય તેમની હોપ બનજો

શબ્દો ને ધબકાર તો સાંભળે છે સૌ
પીડા સાંભળતું સ્ટેથોસ્કોપ બનજો

જગમાં છે બુઝાવવા વાળા જ વધૂ
અંધાર પડકારતી જ્યોત બનજો

જો તેથી બને રાવણની નાશ ઘટના
કર્તવ્ય કરાવતો કૈકેયી કોપ બનજો

જીવો સુગંધ, સાકર, ઝાકળનું જીવન
જગ્યા રોકીને ના બોજ બનજો

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.