હવે સાધુ ઓછાં ને વધુ બગલાં હોય છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હવે સાધુ ઓછાં ને વધુ બગલાં હોય છે
પાડોશી પણ ક્યાં પહેલાં સગલાં હોય છે

ફરિયાદ શું કરો છો દર વર્ષે બિસ્માર રસ્તાની
ખાડા થકી તો નેતાઓનાં બંગલા હોય છે

એને નથી મળતું કદી મીંઢોળ કે મંગળસૂત્ર
પ્રથમ પ્રેમનાં ભાગ્યે રાખડી, ઝભલાં હોય છે

એમ નેમ નથી બનતો ક્યાંય કોઈ રાજમાર્ગ
પાયે કાંટા કેડીએ ચાલનારનાં પગલાં હોય છે

ઘીમો, સતત કે ફાસ્ટ છો ચાલે કાચબો, સસલું
રેસ જીતશે એ જ જેમાં શકુનિ કળા હોય છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.