હું ક્યાં રેસનો માણસ છું

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હું ક્યાં રેસનો માણસ છું
હું તો ટેસનો માણસ છું

સિસ્ટમ ભલે ફોલો કરતું જગ
હું તો ઝુંબેશનો માણસ છું

સરવાળા કરતાં સ્વાર્થ યુગમાં
શૂન્ય અને શેષનો માણસ છું

વાઘાં, મુગટ સૌ પડ્યાં રહેવાનાં
કફની પહેરવેશનો માણસ છું

કરુણા જ જીવનને મરણમૂડી
સત્ય, પ્રેમનાં દેશનો માણસ છું

સમજીને, હસીને ખાઉં છું દગો
વનવાસનાં વેશનો માણસ છું

કાયા નહીં કાર્યો રૂપે જીવીશ
ચક્રવ્યૂહે પ્રવેશનો માણસ છું

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.