ઈશ્વર બધું જ જોતો હોય છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સમય જવાબ દેતો હોય છે
ઈશ્વર બધું જ જોતો હોય છે

જે લઈ લેવાં મથતો હોય બધું
સરવાળે તે બધું ખોતો હોય છે

સમ ખાવાં પડે જેને સત્ય માટે
મહત્તમ તે જ ખોટો હોય છે

ગોવર્ધન ઉપડે શ્રદ્ધાની ટચલીએ
ઉપડતો નથી તે પરપોટો હોય છે

પ્રભુ મળે 33 કરોડ, એ ના મળે
મા નો જગમાં ના જોટો હોય છે

જે છીનવે તે રહે છેલ્લે નાનો જ
બીજાંને મોટાં કરે તે મોટો હોય છે

સાચવી રાખો સ્મશાન વૈરાગ્યને
નવો જન્મ જુનાને ના રોતો હોય છે

~ મિતલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.