સમય : આ સંજોગો પણ

સમય….

આ સંજોગો પણ
તારા પગલે ચાલે છે કે શું ?
કે પછી
એની પાછળ પણ તારો હાથ છે ?
જે હોય તે…
મારે તો તારો આભાર માનવો જ રહ્યો
કારણ કે
આજે આ અવળી ચાલ ચાલતા સંજોગોને
તેં ભણાવેલા પાઠ ને કારણે હું આમ પડકારી શકું છું કે…

સંજોગ.. તું અડીખમ થઈ ને ભલે ને આવે ,
મેં તો ઈરાદો રાખ્યો, ઝરણું થઈ જવાનો !

અને
આ સંજોગોની સામે સ્થિર થઈને
નમ્રતાથી એને બિરદાવી ને એમ પણ કહું છું કે..

સંજોગ, તારા હાથમાં બસ, આટલું જ છે ,
જે ભીતરે છે એને ઉજાગર કરી શકે !

આમેય… સમય,
તું હો કે હોય આ સંજોગો…
હામ રાખવા સિવાય બીજું તો હું શું કરી શકું ?
અંતે તો સૌ સારાવાના થઈ જ રહે
ને
સાર સાંપડે કે…

મારી ધીરજ સામે આ સંજોગ તો ,
પ્રશ્ન થઈ આવ્યા અને ઉત્તર થયા !

સમય…તારી ચાલ સફળ થઈ ને ?
બસ, તું આમ જ મારી સાથે રહેજે…એવી પ્રાર્થના.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.