ગરદનથી નીચે જ સૌ ધ્યાન ધરે છે

Mittal Khetani - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

આંખોથી કોણ હવે પ્યાર કરે છે
ગરદનથી નીચે જ સૌ ધ્યાન ધરે છે

તનનાં મિલનની જ છે સૌને તરસ
જન્મોજન્મની વાતો બેચાર કરે છે

સ્ત્રી આપે છે શરીર, મેળવવા પ્રેમ
પુરુષ શરીર માટે જ વ્હાલ કરે છે

સબંધો સૌ થયાં છે તકલાદી અને
સબંધોનો સૌ અહીં વેપાર કરે છે

ગરજે જ ગજાનન વંદે ગરજુડાંઓ
મંદિરે ય માનતાનો વ્યાપાર કરે છે

દુશ્મનોની પહેલાં બચજો મિત્રોથી
જીવલેણ ઘા પ્રથમ હવે ઢાલ કરે છે

‘પ્રભુ બચાવે’ બોલ્યો સર્જક પ્રભુ
વિશ્વ સર્જી પસ્તાવો પારાવાર કરે છે

~ મિત્તલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.