જાતરા આ જીવની ચાલ્યા કરે

જાતરા આ જીવની ચાલ્યા કરે.
ઘટનામાં ઘટના ઉમેરાયા કરે.

થાય શું બીજું સ્મરણના કારણે?
કામગીરી મનની અટવાયા કરે.

નામમાં કંઈ છે નહીં..માન્યું છતાં,
મન-મગજમાં એ જ પડઘાયા કરે.

પ્રેમનો નક્કર પુરાવો એ જ કે..
બેઉ નું હોવું સુગંધાયા કરે.

એટલે તો પુષ્ટ સમજણ થઈ ગઈ,
રાત ને દિ ગમ સતત ખાયા કરે.

આખરે એ દુઃખતી રગ થઈ જશે,
જે ક્ષણોથી દૂર તું ભાગ્યા કરે.

ખૂબસૂરત જિંદગીની ચાહમાં,
ટાંકણું લઈને સમય આવ્યા કરે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.