હે પ્રભુ, હું કેમ કરી

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હે પ્રભુ, હું કેમ કરી કહું જેમ ઈચ્છું તેમ તું કરું
હું તને ફુલ અગરબત્તી સઘળું મારુ ગમતું ઘરુ

તું આખા જગનાં કણકણ ને માને છે પોતાનું
હું તો માનીતા સાથે સારું કહી મનગમતે ફરુ

હવા પાણી તેજ પ્રકાશ સર્વને તે સરખુ દીધું
તારુ દિઘેલુ ઉંચે દામે વેચી, ઘન ઘર ભેગુ ભરુ

તે એક ધરતી એક આકાશ દઈ એકત્વ સરજ્યુ
અમે જર જમીન આભ વહેંચી કહ્યુ મારુ કે મરુ

તુજ સુદામાને ગળે લગાવે, તુજ કુરુક્ષેત્ર કરાવે
હુ અજાણી બનીને જનમ જનમ ના ફેરે ચડું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.