હસવા રડવા વચ્ચે સંઘરેલી ક્ષણો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હસવા રડવા વચ્ચે સંઘરેલી ક્ષણો એ તારું બાળપણ
આડંબરથી કોસો દુર ઉછળતું હતું એ તારું બાળપણ.

નિષ્ઠુર કોણ અચાનક આવી એ હાથ પગ બાંધી ગયું
ને બાળ મજુરી નામનો કાંટાળો મુગટ પહેરાવી ગયું
ગમો અણગમો ભૂલી કામમાં જોતરાયું તારું બાળપણ

ફૂલ પતંગિયુ, હવા ઉજાસ જાણે એ સપનું બની ગયું
માવા મીઠાઈની વાત છોડો રોટલામાં બધું મળી ગયું.
દિવસ રાતની મજુરીમાં પરસેવે નીતર્યું તારું બાળપણ.

જાતજાતના નારાઓથી ટોળું બાળદિનને ગજાવી ગયું
નિરાશા ભરી બે આંખોમાં જરાક સપનાઓ ભરી ગયું
ફરી એજ જુઠા વાયાદા હેઠળ કચરાયું તારું બાળપણ.

ઓ બાળક! હું ક્યાંથી લાવું પાછું, મીઠું તારું બાળપણ
આડંબરથી કોસો દુર જે ઉછળતું હતું એ તારું બાળપણ.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.