હું એક દર્પણ …

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હું એક દર્પણ …
ઝીલું ઘરતીને, હું ઝીલું ગગનને
બતાવું સુરજને, ને પકડું ચમકને હું એક દર્પણ …
ઝીલું ઘરતીને, હું ઝીલું ગગનને

ભરું ચાંદને મહી ઉમેરું સફેદીને

હું એક દર્પણ ….
સમાવું ચમનને, કેમ સમાવું ફોરમને ?
સમાવું તનને, કેમ દર્સાવું હું મનને ?
છાપું સઘળું કેમ સાચવું પ્રતિબિંબને ?

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.