હવે ચણ્યો એક કિલ્લો

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

હવે ચણ્યો એક કિલ્લો મારી આસપાસ.
નજરકૈદી બની ને ફરુ મારી આસપાસ.
આમજ એકલતા ધુમે મારી આસપાસ.
પડછાયા પણ આવતા ડરે મારી આસપાસ.
પહેલા ઉડતી મુક્ત પક્ષી જેમ મારી આસપાસ.
નજર પણ નખાતી નથી હવે મારી આસપાસ.
ચો તરફ થોર ના વન મારી આસપાસ.
ધાયલ થઇ પડી મારી આસપાસ.
લોક ટોળે વળતા પહેલા મારી આસપાસ.
‘કાજલ’ સાદ પણ કરતુ નથી મારી આસપાસ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.