સતત મારી ઉદાસીમા

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સતત મારી ઉદાસીમા મજા ભરતો રહે છે
એ ચ્હેરો ડાયરાની મૌજ થઇ સજતો રહે છે

બધા ઘોંઘાટ વચ્ચે રોજ જે શાતા મળે છે
એ ચ્હેરો મૌનમાં રંગત બની રમતો રહે છે

કદી ખાલી પડેલા મનમા ખખડે પણ ખરોએ
એ ચ્હેરો રંગ થઇ એકાંતમા ચડતો રહે છે

સિમા રેખા બધી તોડી ઘુસણખોરી કરી છે
એ ચ્હેરો રોજ બળજબરી કરી મળતો રહે છે

નથી ગમતા આ ઝરણાઓ, નદી, નાળા, તળાવો
એ ચ્હેરો રોજ દરિયો થઇ મને ગમતો રહે છે

તૂટી જાશે કદી આ મૌનનુ તાળું મુખેથી
એ ચ્હેરો દ્રાર પર આવી મને છળતો રહે છે

તમારા સ્પર્શની મૌસમ સજાવી શબ્દ રૂપે
એ ચ્હેરો શબ્દ દેહે કાયમી અડતો રહે છે

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.