હાઈકુ | લાણી લાગણી

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

લાણી લાગણી
પ્રસરે પ્રેમ જયાં
તૃપ્ત મન ત્યાં.

સભાન મન
પ્રયત્ન વારંવાર
નાંખે નિશ્ર્વાસ.

અદભુત કૈ
મૈત્રી, સંબંધ જાણે
પિછાણી જાત.

વ્હાલ વેૈરી જ
આંધણી મમતા ત્યાં
હૈયુ વલોવ્યુ.

સંબંધ કયો?
સવાલ ઉદભવ્યો
દ્રૌપદી સખા.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.