સવારે સૂર્યનું

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સવારે સૂર્યનું
પહેલું કિરણ
ધરાને ચૂમવા ચાલ્યું
માર્ગમાં આવ્યું ઝાકળ
થવા સ્વાહાને સામું.
પળ બેપળ,
ચમકીને ઘણું
છેવટે
મોતી બની
ખુશીથી ઉડી ગયું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.