સમયનું ચક્ર

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

સમય નું ચક્ર ફરતું ચાલ્યું

દોરાહો વચમાં આવ્યો …
ના ત્યાં હૈયાના સંગમ થતા
ના નદી દરિયો એક થતા

છેવટે એક વિચાર આવ્યો …
બધું ભીનું સુકાય તે પહેલા
હવે દર્દ વહેચાય એ પહેલા

સ્મૃતિઓ સઘળી સંકેલી ભીના હૈયે વિદાય લઈએ .
હિંમત બધી ભેગી કરી, ગૌરવ થી વિખુટા પડીએ

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.