રુપ તમારુ બદલયા કયુઁ હરવખત

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રુપ તમારુ બદલયા કયુઁ હરવખત.
રંગો તમારા જીવન ના અલગ હોય છે હરવખત.
તમે તમારા મન મુડ ને આધીન હરવખત.
યાદ આવે અપાવે તમારી વાતો અપાર હરવખત.
બસ થોડીવાર થોડીવાર ની જીદ હરવખત.
એ ઝનુન એ તડપ યાદ કરાવે અપાવે તમારી હરવખત.
આજ સ્થિતપ્રજ્ઞતા તમારી હરવાત માં હરવખત.
નિઁલેપ નિશબ્દ બની જીવો તમે હરવખત.
‘કાજલ’ એટલુ જ કહે હું પરછાઇ તમારી હરવખત.
પગલે પગલે ચાલવુ તમારી સંગ હરવખત.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.