વિતેલી પળને

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

વિતેલી પળને સંભાળી સાથ રાખજે
છુટા પડવાની વેળાએ યાદ આવજે

કહેતા અલવિદા પ્હેલા સાદ આપજે
ફરી મળશું વચન પર તું ભાર આપજે

તું આશાનો દિપક જલતો રાખજે સદા
નકામી કામનાઓ સઘળી તું ઠારજે

કિનારે રહીને ના તરતા આવડે કદી
અનૂભવ હોય એની તું વાત માનજે

કરીને દાન ઢંઢેરો કૈ પિટાય ના
દઈ જમણે ને ડાબાથી સંતાડજે

કટોરો વિષનો મીરા જેમ લઈને તું
બધાને પ્રેમ રસ દિલથી પીવડાવજે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.