વરસાદી મૌસમમાં

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ભર વરસાદી મૌસમમાં
સજી ધજીને એકલતા
આજ મળવા આવી
અતીતને બંધ બારણે
આવી તેણે યાદોના ટકોરા દીધા,
ચૂપ્પીનાં નકુચાને ખટખટાવી
મેં,
દિલના દ્વાર ખોલ્યા.
કહું આવ તે પહેલા,
એ અંદર આવી ગઈ.
બહુ દુરથી આવી હતી
છતાં પણ,
રૂપાળી લાગતી હતી.
તેની લાંબી વિરહી આંખોમાં,
આખું જળાશય સ્થિર હતું.
તેના ફેલાએલી લટોમાં,
સમય ઉડતો હતો.
બીડાએલા બંધ હોઠો ઉપર
ખામોશી નું સંગીત હતું.
લાંબા પાતળા તેના ફેલાએલાં હાથમાં
વરસો જૂની તડપ હતી.
હું,
બારણું વાસ્યાં વિનાજ
એમાં સમાઈ ગયો.
આજ સુધી છુપાચેલું
સઘળું એળે ગયું.
અને,
દુનિયાની આંખોમાં આબાદ ઝલાઈ ગયો.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.