લીલી લાગણીનું વળગણ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

એક લીલી લાગણીનું વળગણ હતું
વેલ થઇ વળગી શકું એવું થડ હતું

હું લપેટાઇ હતી એ લીલાશમાં
ભૂલવું મારે હતું પણ મન જડ હતું

પ્રેમ નીતરતો રહ્યો બે આંખો ભરી.
ફૂલ પર ઝરતું હતું એ ઝાકળ હતું.

જે નજરથી દૂર ખૂશ્બૂ જાતી રહે
એ વિદા વેળા પલળતું કાજળ હતું.

આંખ સામે હોયને અડકી ના શકો
પ્રેમમાં કાયમ થતુ જૂનું છળ હતું

ક્યાં પનારો શબ્દ સાથે મારો હતો
એક જણને યાદ કરવાનું બળ હતું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.