રોજ લહેરાતી અલક

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

રોજ લહેરાતી અલક લટોને, આજ કહી ના ચેન છે.
તું હવા સરીખો આવી જા, મન ઉડવાને બેચેન છે.

ના મન મારું કઈ માને છે, ના તારા વિના રાહત છે
તું શ્વાસ મહી પરખાઈ જાય, તહી આંખોને ચેન છે.

ગગન આખું સડક બન્યું અને સપના રેલમછેલ છે
તું મેઘધનુષ્ય ના રંગો દેજે, એજ ઈશ્વરની દેન છે.

તારી આંખોમાં ઉગે સુરજ, ચહેરો જોઈ રાત ઢળે,
આટલો આપણો કાયમ સબંધ, આજ લેનદેન છે.

હો, તારા થકી ઓળખ મારી, આજ મોટી મહેર છે,
ના હોય તુ આસપાસ તો મારે યાદોનું ભારે ઘેન છે.

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.