બંધ હોઠો એ કહેલ વાત તમે

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

બંધ હોઠો એ કહેલ વાત તમે.
બંધ આંખો એ કહેલ વાત તમે.
ઝુલ્ફો ને હટાવી કહેલ વાત તમે.
નજર થી નજર મળતા કહેલ વાત તમે.
બંધ પલકો ની વાત કયાં સુધી હવે.
શબ્દો નો સહારો લો હવે.l
નજર ની ભાષા નો આશરો કયાં સુધી હવે.
સ્પશઁ ની ઝંખના મન માં હવે.
મન મંદિર માં જાગેલ ભાવના હવે.
હોઠો પર આવી અટકી ગઇ હવે.
ઝંખના નયન દ્રાર પર આવી હવે.
‘કાજલ’ ની તડપ વધી ગઇ હવે.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.