હ્રદય-સાગરમાં તમ પ્હેલાં

Siddiq-Bharuchi-poetry-gazals-gujarati litrature

લગાગાગા, લગાગાગા, લગાગા:

હ્રદય-સાગરમાં તમ પ્હેલાં ઉતરજો,
પછી ઓળખ તમે વ્યક્તિની કરજો.

શું મંઝિલની તરફ રસ્તા જશે આ?
સમયને ઓળખી ગૂગલમાં ફરજો.

કદમ અટકી પડે ક્યારે સફરમાં,
ઘરેથી લઈને સરનામું નીકળજો.

અડકશો તો થશે સોનું જ સૌનું,
વિચારીને પ્રભુના જાપ કરજો.

વિના માંણસગિરિના આ નગરમાં,
ઘણા તૂટી ઉમળકાથી ન મળજો.

વિનંતી છે – તમે અંધારી રાતે,
પધારીને જરા થોડું મલકજો.

અહીં તત્પર છે, લેવા સેલ્ફી સૌ,
ઉદાસ આંખો તમે જૂઠું ન હસજો.

દશા, અંદાજ, મોસમ, સ્વાદ, ઈચ્છા,
તમે આ સૌની સાથે ના બદલજો.

~ સિદ્દીક ભરૂચી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.