સંવાદમાં યે વાદ છે

સંવાદમાં યે વાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.
એ વાતમાં વિવાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.

ફૂલો એ ક્યાં સુગંધનો દાવો કર્યો કદી ?
પણ, વાયરાની દાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.

એકાદ ખૂણો ઘરનો બધું સાચવે છતાં,
પાછોતરો વિષાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.

પડઘો પડે કે ના પડે, એ વાત ગૌણ છે,
ભીતરનો આર્તનાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.

જો ધ્યાન બ્હાર હોત તો વકરી યે જાત પણ,
ફરિયાદ છે ને યાદ છે એ ધ્યાનમાં જ છે.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.