દીકરીઓને અર્પણ કવિતા ….

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

આ જીવન એક ઘર, તેમાં રહેલા બારણાં બારીને જાણો
બધી ઘટનાઓને સમજીને સુખદુખ ખોલતી ચાવીને જાણો.

ખુશીનાં ક્યાંક પડદાઓ ઝૂલે તો,ક્યાંક ઝાલર દુખની લટકે
ને દુર ઊભા રહી રંગીન દિસતા મ્હેલમાં આવીને જાણૉ

લટકતા ઝાડ પર જોઈને પાકા ફળ નજર લોકો બગાડે
એ ફળનો સ્વાદ અસલી ચાખવાને ઝાડવું વાવીને જાણૉ

બન્યું જે પાછલા વરસોમાં ભૂલીને નજર લાંબી ઘપાવો
વધો આગળ જુની વાતોને છોડી બસ તમે ભાવિને જાણો

અમે તો શબ્દના સાથીદાર,બસ લખતાં રહીએ કાવ્ય ગઝલો
હ્રદયના ભાવને,કાગળમાં નક્કર ભાવથી વાંચીને જાણૉ

બધાના હાથમા રેખા કદી પણ એક સરખી ક્યાં મળે છે?
અજાણ્યા માનવીને હાથ આપી,સ્નેહ બસ પામીને જાણૉ

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’
લગાગાગા-લગાગાગા-લગાગાગા-લગાગાગા-લગાગા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.