વાત કરવા કેટલો તન્મય થયો

વાત કરવા કેટલો તન્મય થયો,
વાયરો પણ આજે તો સંજય થયો.

ગુલમહોરી તેજને જોયા પછી,
તડકાને ખુદ્દની ઉપર સંશય થયો !

મેં પ્રથમ આ જાત ઓગાળી હતી,
એટલે સંબંધ તેજોમય થયો

કોઈના હોવાથી એવું લાગે કે –
સાંજ ટાણે જાણે સૂર્યોદય થયો !

મેં તો ખાલીપો જરી સરભર કર્યો,
આપની નજરે ગઝલ-સંચય થયો !

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.