પ્રતિક્ષા રહે

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પ્રતિક્ષા રહે
નિત્ય સ્મિત મઢયો
ચહેરો એક.

અપીઁ વિદાય
આવી, દિવારો મન
સુનકાર જ.

મૃગતુષ્ણા એ
ઝાંઝવા ના જળ કે
તરસે મૌત.

મરજીવો તું
શોધ મનમોતી જા
સાગર મધ્યે.

ભુખ આંધણી
નાચતી, નચાવતી
જગ તમાશો.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.