વાતને શરૂઆતથી ખાળી શકી

વાતને શરૂઆતથી ખાળી શકી !
કેમ કે હું અંતને જોઈ શકી !

આપવાની પ્યાસથી દોડી નદી,
એટલે દરિયા સુધી પહોંચી શકી !

કેટલી નજદીક્ છું મારાથી હું,
દૂર એનાથી રહી, જાણી શકી !

તર્કના હથિયાર સૌ હેઠા પડ્યા,
જે ક્ષણે હું આ હ્રદય ખોલી શકી !

દર્દ, પીડા, આંસુનો આભાર કે –
હું ગઝલ સાથે મને જોડી શકી !

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.