પ્રશ્ર્નો અગણીત પ્રશ્ર્નો

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

પ્રશ્ર્નો અગણીત પ્રશ્ર્નો
ધુુમરાયે રાખે આસપાસ.
વાતવાત માં અનેક ઉદભવતા પ્રશ્ર્નો આસપાસ.
પ્રત્યુતર ની આશા માં અનુતર જ રહેતા આ પ્રશ્ર્નો આસપાસ.
કેમ?શુ? કયારે?કોને? કેટલા સવાલો આ પ્રશ્ર્નો આસપાસ.
પ્રશ્ર્નો ની સાથે ઉદભવતા પ્રતિપ્રશ્ર્નો ચોપાસ આસપાસ.
હંમેશા આ ચારે તરફ ધુમરાતા ફંગોળાતા પ્રશ્ર્નો -પ્રશ્ર્નો જ આસપાસ.
બાળકો ના પ્રશ્ર્નો, ઘર ના, નોકરી ના, કામ ના પ્રશ્ર્નો આસપાસ.
ગલી ના, ગામ ના, શહેર ના, રાજય ના, દેશ ના, વિશ્ર્વ ના પ્રશ્ર્નો જ આસપાસ.
કયાં પહોચવુ કયાં થી જવાબ દેવા આ પ્રશ્ર્નો ને પ્રશ્ર્નો જ આસપાસ.
મન ને મુઝવતા, કયારેક રડાવતા, કયારેક હસાવતા જીદગી નુ હાદઁ આ પ્રશ્ર્નો આસપાસ.
‘કાજલ’ એક પ્રશ્ર્નાથઁ ચિહ્ન બની ગઇ આ પ્રશ્ર્નો વચ્ચે જવાબ શોધે આ પ્રશ્ર્નો આસપાસ.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.