મારું નવરું પડતું મગજ

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

મારું નવરું પડતું મગજ,
હંમેશા એકલતા માં કંઈક વિચારતું,
અને દુર બેસીને તું એને વાંચી લેતી …
શું આજ ટેલીપથી હશે ?

શું આપણા મગજના તંતુઓ પણ દિલની સાથે જોડાયા હશે ?
કે પછી આ મારો ભ્રમ છે ?
જે પણ કઈ હશે તું મારીજ છે
તેથી તું જે વાંચે છે તેજ હું વિચારું છું …

તું જે વિચારું છું હું તે આચરું છું
તું જો રિસાઉં છું તો હું મૂઝાવું છું
આથી મોટો શું ભરોશો આપું તને
તું જીવાડું છું તેથી તો હું જીવું છું

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.