બોલકી આંખો

Rekha Patel 'Vinodini' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

બોલકી આંખોના સમ
જેમાં મારો ચહેરો ડોકાય છે.
સામે અરીસો પણ શરમાય છે
જ્યારે કાજલની ઘાર તણાય છે,
ત્યારે કટારી હસીને ભોંકાય છે.
મહી પ્રેમનું મારણ ઉમેરાય છે
એ નશો મદિરા બની છલકાય છે
પાંપણ જ્યારે ભારથી લદાય છે
ત્યારે હૃદયે અંધકાર છવાય છે
બોલકી આંખોના સમ…..

~ રેખા પટેલ ‘વિનોદિની’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.