સંવાદ જો એ સાધે તો…

સંવાદ જો એ સાધે તો બાંધછોડ કરજો.
મન, કાંચળી ઉતારે તો બાંધછોડ કરજો.

એવું કદાચ બનશે કે સ્થિર થઈ ને મન પણ,
પલ્લું જરા નમાવે તો બાંધછોડ કરજો.

મતભેદ તો સહજ છે એ વાતે રાજી થઈ ને,
મનમાં ન ભેદ રાખે તો બાંધછોડ કરજો.

હા, શક્ય છે કે અંતર થોડુંક જાળવી ને,
મન, હું પણું ય નાથે તો બાંધછોડ કરજો.

મન બદલે રૂપ,રંગો ને ધ્યાન સૌ નું ખેંચે,
પોતીકું તો ય લાગે તો બાંધછોડ કરજો.

ખોટી-ખરી કળાઓ વધઘટ કરી સમયનું,
જો, ઋણ મન ચૂકાવે તો બાંધછોડ કરજો.

કોઈનું થઈ ને મન તો ખુદ ની જ સાથે રહેશે,
ઓછું એ વાતે આવે તો બાંધછોડ કરજો.

~ લક્ષ્મી ડોબરિયા
( શબ્દસર – ડિસેમ્બર : ૧૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.