દીકરી હંમેશા વ્હાલ નો દરિયો

Kiran Piyush Shah 'Kajal' - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

દીકરી હંમેશા વ્હાલ નો દરિયો.
મારે ખોટ આ દરિયા ની.
મારે જો એક દીકરી હોત.
તો હું ખુશનશીબ હોત
મારી ઓળખ મારી દીકરી હોત.
મારે જો એક દીકરી હોત.
અમારા સુખ દુ:ખ તે સમજત
દીકરા થી વધારે તે અમને ઓળખત.
મારે જો એક દીકરી હોત.
પાપા ની લાડકી આંખ નો તારો બનત
પાપા ની ઢીંગલી- પરી પાપા ની સાથી બનત.
મારે જો એક દીકરી હોત.
દાદા-દાદી ઘરના ની લાડકી હોત
ઘર માં રૂમઝુમ ના કલશોર હોત.
મારે જો એક દીકરી હોત.
ઘર મારુ સ્વગઁ બનત
ભાઇ બેન ની અનોખી જોડ હોત.
મારે જો એક દીકરી હોત.ભાઇ ની એ લાડલી બનત
ભાઇ ના હાથ પર રક્ષા બાંધત
મારે જો એક દીકરી હોત.
નાની કે મોટી બેન માં નુ રૂપ
ભાઇ માટે બીજી માં સાથી હોત.
મારે જો એક દીકરી હોત.
‘કાજલ’ ઈચ્છે છે દીકરા ની દીકરી બનવા
જે પ્રેમ -હેત બેન દીકરી આપે તે આપવા.
મારે જો એક દીકરી હોત.
હું દુનીયા ની સૌથી સુખી માં હોત.

~ કિરણ પિયુષ શાહ ‘કાજલ’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.