આવી એકવાર લડી જા…

Sultan Singh - Poet's Corner - Gujarati & Hindi - Sarjak.org

ભલે બે-ચાર ડગલાં જ ચાલ અને પછી તું પડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું, તો આવી એકવાર લડી જા,

ક્યાં તને કોઈ અધિકારોથી વંચિત પણ રાખી છે મેં,
જીદ કર વાત કરવાની, અને એજ જીદ પર અડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું…

ક્યાં સુધી અટવાયેલી રહીશ દુઃખ અને ચિંતાઓમાં,
એક કામ કર, મારા જ સહારે દિલ ખોલીને રડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું…

સૂકા ભીના આંસુનો સિલસિલો તો ચાલતો રેવાનો,
કહી દે તાજા દુઃખોને, કે પીછો છોડી હવે સડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું…

બસ યાદો છે, ભુલાયેલા દિવસો અને પ્રસંગોની તો,
આવનાર નવા પ્રસંગોની સુગંધમાં બસ તું ગગડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું…

બવ થયું આ વીંટળાઈ વળેલું સામાજિક ખોખલું,
છોડ ભોંયરાનું અંધારું, હાથ પકડી ઉપર ચડી જા,
શક્ય ન હોયને બોલવું…

~ સુલતાન સિંહ ‘જીવન’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.