ધ ઓરિજિન ઓફ વુલ્વરિન: વેપન એક્સ

આ કહાની ફિલ્મની છે, જ્યારે માર્વેલ કોમિક બુકમાં સૌ પ્રથમવાર વુલ્વરિનની આભા હલ્ક સામે ઝીલાય છે. હલ્કને મારવા માટે એક ઘાતક હથિયારની જરૂર હોય છે, ત્યારે વેપન એક્સને ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. આ કોમ્પલિકેશન નંબર વન

Advertisements