માણસ સમજવો કઠિન છે…

★ શીર્ષક – માણસ સમજવો કઠિન છે ★

માણસ તો માણસ છે,
સમજવા ખુબ કઠિન છે.
આમ તો એક છે,
રૂપો અનેક લે છે.
ચહેરો એક છે,
નકામ ઘણા રાખે છે.
બોલે કંઈક ને કરે કંઈક.
બોલે તે તો કરે નહિ.
માણસ તો માણસ છે,
સમજવો ખુબ કઠિન છે.

~ મનોજ પટેલ
( Mahesana )


★ શીર્ષક – મૌન-મહિમા ★

મૌન નહિ એ તો ગહન સત્ય છે.
‘મુંગા’ નહિ, તમે તો ‘મૌનીબાબા’ છો.
જીવતે જીવ સમાધિગ્રસ્ત છો,
મૃત્યુની શી વિસાત છે?
તમને આંબી પણ શકે…

~ મનોજ પટેલ
( Mahesana )


★ શીર્ષક – જીવન એક ખોટ ★

જીવન કેરો હિસાબ,
કયાંય મળે છે “મનોજ”?
ખોટ કેરું જાણે આ જીવન છે,
ખોટ પર ખોટ જાયે જાય છે.

આની ખોટ, તેની ખોટ,
મેળવેલું ગુમાવ્યું તેની ખોટ.
ઉમેરા પર ઉમેરો થતો જાય છે ખોટમાં,
પછી ગણતરી કયાંય કરવાની હોય?

~ મનોજ પટેલ
( Mahesana )


★ શીર્ષક – હું વિકલાંગ છું ★

જીવનસંગ્રામે
એવો
મસ્ત
થઇ
ગયો
કે
એય
સત્ય
પણ
ભુલી ગયો
કે
હું વિકલાંગ છું.

~ મનોજ પટેલ
( Mahesana )

Advertisements

Author: Sultan

its a way to rock the creation...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.